אין מוצרים בסל הקניות.

אין מוצרים בסל הקניות.

בקר אצלנו:

פארן 7, מרכז מסחרי רמת אשכול, ירושלים.

צור קשר:

אימייל:

השאר בקשר

השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם:

  Array
  (
    [_wp_old_date] => Array
      (
        [0] => 2021-06-04
      )
  
    [_sku] => Array
      (
        [0] => 5167
      )
  
    [_regular_price] => Array
      (
        [0] => 199
      )
  
    [_sale_price] => Array
      (
        [0] => 139
      )
  
    [total_sales] => Array
      (
        [0] => 596
      )
  
    [_tax_status] => Array
      (
        [0] => taxable
      )
  
    [_tax_class] => Array
      (
        [0] => 
      )
  
    [_manage_stock] => Array
      (
        [0] => no
      )
  
    [_backorders] => Array
      (
        [0] => no
      )
  
    [_sold_individually] => Array
      (
        [0] => no
      )
  
    [_virtual] => Array
      (
        [0] => no
      )
  
    [_downloadable] => Array
      (
        [0] => no
      )
  
    [_product_image_gallery] => Array
      (
        [0] => 3568,3569,3570
      )
  
    [_download_limit] => Array
      (
        [0] => -1
      )
  
    [_download_expiry] => Array
      (
        [0] => -1
      )
  
    [_thumbnail_id] => Array
      (
        [0] => 3567
      )
  
    [_stock] => Array
      (
        [0] => 
      )
  
    [_stock_status] => Array
      (
        [0] => instock
      )
  
    [_wc_average_rating] => Array
      (
        [0] => 0
      )
  
    [_wc_review_count] => Array
      (
        [0] => 0
      )
  
    [_product_version] => Array
      (
        [0] => 6.4.1
      )
  
    [_price] => Array
      (
        [0] => 139
      )
  
    [_woo_ctr_select_countdown_timer] => Array
      (
        [0] => salescountdowntimer
      )
  
    [_featured] => Array
      (
        [0] => no
      )
  
    [_yoast_wpseo_focuskw] => Array
      (
        [0] => PLAYMOBIL פליימוביל בית בובות 5167
      )
  
    [_yoast_wpseo_title] => Array
      (
        [0] => פליימוביל בית בובות 5167 | פליימוביל במבצע | במבינו צעצועים | 025819787
      )
  
    [_yoast_wpseo_metadesc] => Array
      (
        [0] => PLAYMOBIL פליימוביל בית בובות 5167 - המגוון הגדול ביותר והמחיר הזול ביותר למוצרי פליימוביל בישראל, PLAYMOBIL פליימוביל בית בובות 5167. להזמנות 02-5819787
      )
  
    [ProductBrandName] => Array
      (
        [0] => PLAYMOBIL
      )
  
    [pt_product_extra_gallery] => Array
      (
        [0] => no
      )
  
    [views] => Array
      (
        [0] => 15053
      )
  
    [wczm_hide_from_zap] => Array
      (
        [0] => on
      )
  
    [zap-exclude] => Array
      (
        [0] => 1
      )
  
    [_default_attributes] => Array
      (
        [0] => a:0:{}
      )
  
    [wallaPrice] => Array
      (
        [0] => 120
      )
  
    [wallashops] => Array
      (
        [0] => 1
      )
  
    [_oembed_7730302db97dd5ca90118ed5d27112c8] => Array
      (
        [0] => 
  ) [_oembed_time_7730302db97dd5ca90118ed5d27112c8] => Array ( [0] => 1634044461 ) [_edit_lock] => Array ( [0] => 1653389690:13 ) [_edit_last] => Array ( [0] => 8 ) [rs_page_bg_color] => Array ( [0] => ) [_yith_wcbm_product_meta] => Array ( [0] => a:1:{s:8:"id_badge";a:0:{}} ) [_woo_ctr_product_sold_quantity] => Array ( [0] => a:20:{i:0;a:2:{s:2:"id";i:555680;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:1;a:2:{s:2:"id";i:555680;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:2;a:2:{s:2:"id";i:555825;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:3;a:2:{s:2:"id";i:555825;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:4;a:2:{s:2:"id";i:555826;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:5;a:2:{s:2:"id";i:555826;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:6;a:2:{s:2:"id";i:555829;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:7;a:2:{s:2:"id";i:555829;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:8;a:2:{s:2:"id";i:555980;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:9;a:2:{s:2:"id";i:555980;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:10;a:2:{s:2:"id";i:555990;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:11;a:2:{s:2:"id";i:555990;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:12;a:2:{s:2:"id";i:556038;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:13;a:2:{s:2:"id";i:556038;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:14;a:2:{s:2:"id";i:556063;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:15;a:2:{s:2:"id";i:556063;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:16;a:2:{s:2:"id";i:556068;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:17;a:2:{s:2:"id";i:556068;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:18;a:2:{s:2:"id";i:556450;s:8:"quantity";s:1:"1";}i:19;a:2:{s:2:"id";i:556450;s:8:"quantity";s:1:"1";}} ) [_wallashops] => Array ( [0] => field_60ca050dbb413 ) [_wallaPrice] => Array ( [0] => field_60ddd760824bd ) [_woocommerce_zap_disable] => Array ( [0] => ) [woolentor_views_count_product] => Array ( [0] => 389 ) )
  דילוג לתוכן